Hela livets kyrka

Vi vill vara en församling som möter våra medmänniskors behov i hela Malmö.
Vi vill göra Jesus känd, älskad och efterföljd genom att erbjuda ett levande församlingsliv med gudstjänster och en gemenskap där vi betjänar varandra.

Värderingar

Nedanstående 6 ord beskriver vilken kultur vi vill ska prägla vår församling:

  • Kärleksfulla
  • Trovärdiga
  • Generösa
  • Innerliga
  • Betjänande
  • Inkluderande

Målsättningar

Vi tycker att det är viktigt att områdesansvariga råd och arbetsgrupper sätter upp egna mål för respektive verksamhet. På så sätt blir målen verksamhetsnära och alla verksamhetsansvariga känner. Församlings-ledningen har valt ut 6 områden som vi önskar att råden prioriterar i sitt målarbete:

• Den sociala profilen och medvetenheten
Matt 25:40 ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

• Vittnesbördet om Jesus i staden och världen
Matt. 28:18–20 Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

• Ledarskap och engagemang
Ef. 4:11–13 Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkun-nare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir full-vuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

En församling för 4 generationer
Apg. 2:16–17 Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel: Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar.

• Banden mellan moderförsamlingen och språkgrupperna
Kol. 3:11 Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

• Kunskapen och kärleken till Guds ord
Ef. 3:17–21 Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsam-mans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härlig-heten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.