CTC – Communities That Care

Har ni hört talas om CTC – Communities That Care? Malmö Pingstförsamling är sedan starten 2018 en del av detta arbete. För att få hjälp att förklara CTC stämde jag möte med Kajsa Lawaczeck Körner och Nim Vaker, båda utvecklingsledare för vårt område Bellevue/Lorensborg. 

Nim har funnits med sen starten, med ett uppehåll för föräldraledighet. Hon har sin bakgrund i internationella relationer och mänskliga rättigheter. Kajsa är utbildad arkitekt och har bl.a. arbetat med trygghetsfrågor på fastighets- och gatukontoret i Malmö stad. Hon jobbar i skrivande stund sin sista vecka med CTC. 

CTC drivs av Malmö stad. Kajsa och Nim förklarar att CTC handlar om att få olika aktörer att samarbeta för att stärka våra barns uppväxtvillkor. Flera av våra fritidsgårdar, skolor, räddningstjänst, Bellevuegårdens bibliotek, hyresgästföreningen m.fl. finns med i samarbetet. Man vill öka anknytningen till området och skapa tillhörighet. 

CTC bygger på förebyggande arbete, där man vill omge barnen med trygga vuxna och en meningsfull fritid. Man riktar in sig på att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer för barnen. 

Vår nye ungdomspastor Sakarias Bryskhe finns med i samtalet. Han ber Nim och Kajsa att förtydliga skydds- och riskfaktorerna. 

Nim förklarar att skyddsfaktorer kan handla om meningsfull fritid, närvarande vuxna, bekräftelse och tillhörighet. Riskfaktorer kan handla om bristande föräldraskap, känsla av misslyckande i skolan och bristande anknytning till närområdet. Kajsa säger att även om barnen lever med flera riskfaktorer, så kan skyddsfaktorerna väga upp, så att det ändå blir en stabil uppväxt. 

Sakarias undrar vidare hur man har kommit fram till just de fem CTC-områden som finns.

Kajsa svarar att hela Malmö stad är uppdelat i CTC-områden, men hittills är det Bellevue/Lorensborg och ytterligare 4 områden som är igång. Barnen har fått svara på enkäter i skolan och utifrån svaren har man kunnat ringa in skydds- och riskfaktorer. Man har då bl.a. kommit fram till att just vårt område har ett problembeteende vad gäller alkohol- och narkotikabruk. Genom att samarbeta och jobba förebyggande och brett, så vill vi tillsammans förändra bilden och skapa trygga uppväxtvillkor för våra barn. 

Vart är ni nu i processen? 

Vårt fokus just nu ligger på ett föräldraprogram, som riktar sig till alla föräldrar i området. Det blir en viktig utmaning att inspirera föräldrar att gå denna utbildning, som förebygger bristande föräldraskap. 

Vad har ni sett för positiva utfall så här långt? 

Nim berättar att hon har varit föräldraledig en period. När hon kom tillbaka till arbetet, så kan hon tydligt se att det har utvecklats samarbeten mellan olika aktörer. Det är precis det man vill ska hända! 

Vad har ni för drömmar för vår stadsdel?

Kajsa vill se fler föreningar som kan ge barnen en meningsfull fritid. Många barn lever stora delar av sin fritid utan närvarande vuxna. Nim håller med. Hon önskar se fler vuxna ute och att de ska känna ett gemensamt ansvar för alla barn. Kajsa fyller på med att det behöver vara lätt för föreningar som vill starta upp verksamhet för barn i området, att få tag på lokaler. 

Avslutningsvis frågar jag vad våra utvecklingsledare förväntar sig av oss som kyrka.

Kajsa ser att vi kan bidra med närvarande vuxna som skapar meningsfulla aktiviteter för barnen. Det ökar den lokala förankringen, vilket är ett viktigt mål för vårt område. 

Nim ser att vi som kyrka redan har mycket aktiviteter för barn. Hon utmanar oss därför att öka medvetenheten i området om att vi finns. Föräldrar och barn behöver hitta till oss. Vi kan också vara med och göra reklam och inspirera föräldrar att gå föräldraprogrammet. 

De utmaningarna tar vi med oss och tackar Nim och Kajsa för att de tog sig tid. Viktigt att vi som kyrka finns med för att göra skillnad för de barn som hittar in i vår verksamhet. Nu vill Sakarias och jag anta utmaningen och arbeta för att fler barn från vårt område ska hitta till oss. Vi vill erbjuda en meningsfull fritid med närvarande vuxna som vill ge barnen bekräftelse och tillhörighet. Dessutom kan vi erbjuda ett fantastiskt budskap!

Jenny Antonson