Vår vision

//Vår vision
Vår vision 2017-11-07T17:36:24+00:00

Vi vill:

 • vara kärleksfulla, trovärdiga och generösa.
 • vara utgivande – inte infångande.
 • låta Bibeln vara vägledande i alla frågor.
 • lägga kraft på att tolka Bibeln in i dagens samhälle.
 • hjälpa människor att upptäcka Andens gåvor.
 • att våra ledare ska vara tjänande, tydligt närvarande och föredömen för andra.
 • att alla medlemmars olika gåvor ska användas när församlingen utvecklas.
 • växa, samtidigt som vi tar tillvara kraften i den lilla gemenskapen.
 • vara en mångkulturell församling.

En församling – tre perspektiv

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18–20

Vi har drabbats av Guds kärlek. Gud har bjudit in alla att leva med ansiktet vänt mot honom. Vi behöver göra oss fria från fokuseringen på gränserna mellan ”oss” och ”de andra”, mellan dem som är med i församlingen och dem som står utanför. Det handlar om riktning. Alla människor förhåller sig till Jesus. En del förnekar, andra är intresserade men tveksamma några är hängivna. Vi är inte intresserade av att klassificera människor. Vår uppgift är att hjälpa människor att vända sina ansikten mot Kristus oavsett vart man befinner sig på trons väg. Vi vill regelbundet se nya människor komma till tro och växa till i ett livslångt lärjungaskap.

Prioriterade mål inför 2016

 • Vi ska ha en förnyad och mer välbesökt bönegemenskap, gärna i samband med gudstjänsten
 • En tillväxt på 10 % år avseende gudstjänstbesökare och insamlingar.
 • 10 nya Alpha-deltagare per termin
 • Vi ska sträva efter en tydligare närvaro av de andliga nådegåvorna
 • 200 av våra medlemmar ska ha en uppgift/förtroendeuppdrag, alltså något mer än att bara vara mötesbesökare.
 • Vi ska satsa på konfirmationsundervisning i större skala genom att söka sammarbete med skolor och idrottsföreningar
 • Vi ska aktivt satsa på unga vuxna och inflyttande studenter. Vi bör ha minst 10/år som flyttar in i gemenskapen.
 • Vi ska döpa minst 40 personer per år.
 • Effektivisera och tydliggöra utlandsmissionen genom att fokusera engagemanget till 3-4 projekt
 • Ny strategi för media, dvs. radio, TV, webb, tidning, nyhetsbrev etc.

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde som sitt; de hade allt gemensamt. Apg. 4:32

Enhet i mångfald är möjligt. Vi vill anta utmaningen som det innebär att vara en gemenskap för alla. I vår verksamhet finns det många olika grupper med olika uttryckssätt. Vi vill forma ”vi-känsla” och en förståelse för att vi alla vill samma sak. ”Det stora med det lilla” är att den stora och den lilla gemenskapen är ömsesidigt beroende av varandra. Vi vill stärka gemenskapen och minska klyftorna mellan generationer och kulturer

Prioriterade mål inför 2016

 • 60 % av den gudstjänstfirande församlingen ska tillhöra en mindre gemenskap, (smågrupp eller arbetsgrupp)
 • Ökande andel unga på gudstjänsterna.
 • Alla språkgrupper firar gudstjänst på samma tid, så att möjligheter till gemensamt barnarbete, samt måltidsgemenskap, finns.
 • Skapa ett fungerande själavårds- och förbönsarbete.
 • Ha Disciples Kids tillsammans med fler språkgrupper än idag där alla bidrar med ledare.
 • Formalisera och strukturera ett arbete för själavård och annan social support

Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Gal. 3:28

Malmö är på många sätt en segregerad stad. Utanförskap och okunskap skapar konflikter som egentligen inte borde finnas. I vår församling samlas varje vecka människor från jordens alla hörn och från olika grupper i samhället. Vi vill hjälpa vår stad genom att erbjuda en mötesplats för alla. Verklig integration handlar om genom att erbjuda människor ett sammanhang och en tillhörighet. På så sätt kan vi bli ett vittnesbörd, och bidra till att riva murar mellan kyrkor och samhälle. Vi vill skapa ett målmedvetet integrationstänk i all vår verksamhet

Prioriterade mål inför 2016

 • Identifiera ”fokusområden” där vi som församling kan bidra/komplettera myndigheters, organisationers och församlingars goda arbete inom integration, socialt arbete m.m. samt hitta ”eldsjälar” som vill engagera sig ideellt som ledare, samt arbeta med volontärer och dagsverken inom dessa fokusområden.
 • Ny missionsstrategi som inkluderar andra språkgrupper i Malmö.
 • Besökarna på en vanlig gudstjänst ska spegla Malmö, etniskt, åldersmässigt, socioekonomiskt.
X